Инструкция по эксплуатации Samsung BR1640

Ñëùpo‚oè ‰ëíúoùoì

Advertising
background image

ñËÙpo‚oÈ ‰ËÍÚoÙoÌ

BR-1160M
BR-1320
BR-1640

• èoÍaÁaÌÌ˚e ‚ ˝ÚoÈ ËÌcÚpy͈ËË ËÎβcÚpaˆËË ÔpË‚e‰eÌ˚ ÚoθÍo ‰Îfl

ÔoflcÌËÚeθÌ˚x ˆeÎeÈ Ë Ïo„yÚ oÚ΢aÚ¸cfl oÚ peaθÌo„o ËÁ‰eÎËfl.

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: